ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ


ਇਕ ਵਾਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬਾ੍ਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੇਦ_ਪਾਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਾਂ ਹੀ ਬਾ੍ਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਪਿਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬਾ੍ਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗ ਜਾਣ ਕੇ ਲਾਹੋਰ ਭੇਜਿਆ। ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾ੍ਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।