ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਯਾਤਰਾ


ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੱਜ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਕਾਹਬੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਸੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਹਬੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਹਾਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਾਲ ਠੁੱਡ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਕਾਫਰ ਹੈਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਠੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੱਕਾ ਹੋਇਆਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦੇਵੋ ਜਿੱਧਰ ਰਬ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਾਹਬਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਹਾਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਖਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਚਾ ਜਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਉਚਾ ਜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਨਾ ਹੈ। ਹਾਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ।